‘โค้ชเช’ ยื่นขอโอนสัญชาติเป็นคนไทยรออีก 2 ปี

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากความสำเร็จของทีมนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เหรียญทองจากน้องเทนนิส น.ส.พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ซึ่งมีนายเช ยอง ซอก หรือ โค้ชเช โค้ชชาวเกาหลีใต้ ที่ใช้เวลาเป็นโค้ชให้ทีมชาติไทย มานาน 20 ปี สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสำเร็จ และโดยส่วนตัวโค้ชเช ต้องการยื่นเรื่องการโอนสัญชาติจากเกาหลีใต้เป็นคนไทย มานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า ขณะนี้ทนายของนายเช ยอง ซอก หรือโค้ชเช ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล เพื่อยื่นเอกสารบางส่วนในการขอสัญชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแต่โค้ชเช ต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองอีกส่วนกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง

สำหรับการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 10, 11 และ 12 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยผู้มีภูมิลำเนาใน กทม. ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและวินัย กองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ระยะเวลา 1 วัน), ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเอกสารและพฤติการณ์ ตรวจสอบเอกสารและพฤติการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประมวลสรุปเรื่องฯ เพื่อส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย (ระยะเวลา 99 วัน), ขั้นตอนที่ 3 กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานและคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 4 เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการฯ รับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณา เสนอรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจพิจารณา ขั้นตอนที่ 6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาต กรณีรัฐมนตรีฯ อนุญาต แจ้งสำนักงานราชเลขาธิการฯ กราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต กรณีรัฐมนตรีฯ ไม่อนุญาต ต้องแจ้งผู้ยื่นคำขอฯ ทราบ

ขั้นตอนที่ 7 ทำพิธีสัตยาธิษฐานสาบานตัวและพิมพ์มือเปรียบเทียบตัวบุคคล แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ มาทำพิธีสัตยาธิษฐานสาบานตัว พิมพ์มือเปรียบเทียบตัวบุคคล (กองบัญชาการตำรวจสันติบาล) ขั้นตอนที่ 8 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 5 กระทรวงมหาดไทยส่งรายชื่อฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และขั้นตอนที่ 9 รับหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย ยื่นคำขอฯ ต่อเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท รับหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย โดยระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งหมด 730 วัน.

Back to top button